Statut Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego - Cele i zasady działania Fundacji :

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja działa na podstawie przepisów z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundatorem jest: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Rada Fundacji może w sposób przewidziany w § 18 pkt 2 Statutu przyjąć w poczet Zgromadzenia Fundacji inne osoby fizyczne i prawne.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.
Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister Obrony Narodowej.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 6

Fundacja używa okrągłej pieczęci i wyróżniającego ją znaku graficznego. Szczegółowy wygląd pieczęci ustala Rada Fundacji.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8

Fundacja będzie współpracowała z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji młodzieżowych oraz placówek naukowych i szkół. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać, w tym również finansowo, działalność innych osób fizycznych i prawnych, która jest zgodna ze Statutem Fundacji.

§ 9

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celem Fundacji jest:

1. Objęcie opieką środowiska Polskiego Państwa Podziemnego, organizowanie pomocy kombatantom oraz najbliższym członkom rodziny w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

2. Organizowanie opieki nad kwaterami wojennymi, pomnikami i tablicami upamiętniającymi walkę o niepodległość Polski oraz miejscami kaźni i grobami żołnierzy i działaczy ugrupowań patriotycznych i niepodległościowych.

3. Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii walk o niepodległy byt Państwa Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji wyrosłych na tradycji i dziedzictwie ideowym Polskiego Państwa Podziemnego.

4. Prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej w celu odkłamywania i przekazywania prawdy o naszej najnowszej historii.

5. Przekazywanie młodemu pokoleniu Polaków idei, wartości obywatelskich i patriotycznych Polskiego Państwa Podziemnego oraz informacji o zmaganiach Narodu Polskiego z okupantem niemieckim i sowieckim.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizacja i finansowanie i usług medycznych na rzecz kombatantów i ich rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. - w szczególności przez finansowanie statutowej działalności ŚZŻAK w tym zakresie

2. Organizowanie i finansowanie pomocy socjalnej i finansowej dla kombatantów i ich rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej - w szczególności przez finansowanie statutowej działalności ŚZŻAK w tym zakresie

3. Sporządzanie ewidencji miejsc walki o niepodległość Polski, miejsc kaźni i grobów żołnierzy oraz ludności cywilnej zamordowanych przez okupantów i ich popleczników:

a) budowanie symboli pamięci, pomników, tablic, obelisków;

b) zabezpieczanie przed zniszczeniem i dbałość o ich estetyczny wygląd;

c) zapewnienie uroczystego upamiętnienia przy okazji okolicznościowych świąt państwowych i uroczystości rocznicowych;

d) sporządzanie i popularyzowanie dokumentacji obrazującej patriotyzm, poświęcenie, godną postawę poległych i pomordowanych.

4. Organizowanie, popieranie, finansowanie badań w zakresie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Polskiego Państwa Podziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Armii Krajowej, jej poprzedników oraz obrońców Warszawy z 1939 roku.

5. Organizowanie i finansowanie odczytów, wykładów, seminariów, sympozjów, sesji naukowych, popularno-naukowych, uroczystości rocznicowych, dyskusji oraz spotkań z dziećmi i młodzieżą, w celu przybliżenia idei Polskiego Państwa Podziemnego.

6. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie publikacji popularyzujących trwałe wartości patriotyczne wynikające z celów Polskiego Państwa Podziemnego.

7. Organizowanie i finansowanie działalności muzealnej oraz archiwizacyjnej dotyczącej działalności Polskiego Państwa Podziemnego.

§ 11a

1. Statutowa działalność Fundacji, będąca działalnością pożytku publicznego opisana w § 11a pkt 5, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów prawa o działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność odpłatna lub nieodpłatna.

2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie przez Fundację usług, za które Fundacja nie pobiera wynagrodzenia.

3. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest świadczenie przez Fundację usług w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji przez Fundację celów statutowych, za które Fundacja pobiera wynagrodzenie. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

4. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do zadań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w § 11a ust. 3.

5. Działalność odpłatna pożytku publicznego Fundacji stanowi działalność gospodarczą, jeżeli:
a) wynagrodzenie, o którym mowa w § 11a ust. 3, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności

lub

b) wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie przekraczającej 1,5 - krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

6. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 pkt b, rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy albo usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

7. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

8. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi:

1. Fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 PLN pochodzący z wpłat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zarząd Główny w Warszawie.
Z majątku tego Fundacja przeznacza kwotę 5.000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Wpłaty innych osób fizycznych i prawnych przyjętych w skład Zgromadzenia Fundacji zgodnie z zapisem w § 18 pkt 2.

3. Darowizny Skarbu Państwa.

§ 13

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.

§ 14

Źródłami finansowania Fundacji są także:

1. Dochody z majątku Fundacji,

2. Subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

4. Dochody z działalności gospodarczej.

§ 15

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi".

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli nie jest to związane z celem Fundacji, określonym w § 10.

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

e) podejmowania działań mających za przedmiot nieruchomość stanowiącą własność Fundacji ( położoną w Warszawie przy ul. Zielnej 39 zabudowaną budynkiem „PAST" dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA4M/00228288/1) w szczególności zbycia jej, wniesienia do spółki prawa handlowego, przekazania innej Fundacji itp.
§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 16a

Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na realizację jej celów statutowych wymienionych w Rozdziale II.

 

Rozdział IV

ORGANA I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 17

Organami Fundacji są:

 

- Zgromadzenie Fundacji,

- Rada Fundacji,

- Zarząd,

- Zgromadzenie Fundacji

 

§ 18

1. W skład Zgromadzenia wchodzi Fundator działający przez swojego pełnomocnika

2. Zgromadzenie wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

3. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Zgromadzenia lub większością określoną w Statucie.

4. Zgromadzenie zwołuje posiedzenie Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej jednego członka.

5. Sposób działania Zgromadzenia Fundacji określa jego regulamin uchwalony na pierwszym posiedzeniu.

6. Każdemu członkowi Zgromadzenia Fundacji przysługuje jeden głos.

7. Członek Zgromadzenia nie będący Fundatorem, może być odwołany na własny wniosek lub w wypadku śmierci. Odwołanie nastąpić może wskutek wszczęcia procesu likwidacji osoby prawnej, którą reprezentuje lub kiedy jego działania są sprzeczne z celami Fundacji, narażają na szwank jej dobre imię albo gdy systematycznie uchyla się on, od udziału w pracach Zgromadzenia.

 

§ 19

Do zakresu działania Zgromadzenia Fundacji należy:

1. Powołanie i odwołanie członków pierwszego Zarządu,

2. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

3. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji oraz celu dla jakiego Fundację powołano,

4. Podejmowanie decyzji w sprawie połączenia się z inną fundacją,

5. Podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i rozdysponowania jej majątku.

6. Zatwierdzenie uchwał Rady Fundacji w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem,

7. Podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach przekazanych Zgromadzeniu przez inne władze Fundacji.

 

Rada Fundacji

§ 20

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli odrębnym od Zarządu, nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
W skład Rady Fundacji wchodzi od 5 do 9-ciu członków będących osobami fizycznymi, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundacji, wybranych spośród członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i innych środowisk kombatanckich o rodowodzie niepodległościowym. Kadencja Rady trwa 3 lata.

2. Rada Fundacji ma prawo wnioskować do Zgromadzenia Fundacji o odwołanie członka Rady w wypadku, kiedy jego działania są sprzeczne z celami Fundacji, narażają na szwank jej dobre imię lub systematyczne uchylanie się od udziału w pracach Rady.

3. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Członkowie Rady Fundacji, z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, nie mogą otrzymać zwrotu kosztów, bądź wynagrodzenia wyższego, niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku „o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi".

5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości im z tytułu zatrudnienia. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Członkowie Rady są zobowiązani do systematycznej pracy na rzecz Fundacji.

7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady, o ile Statut nie stanowi inaczej.

8. Członkowie Rady Fundacji powinni spełniać kryteria określone w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).

§ 21

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Ustalanie kryteriów, którymi Zarząd Fundacji winien się kierować przy wykonywaniu programów i planów działania Fundacji,

2. Zatwierdzanie rocznych planów działania i preliminarza opracowanego przez Zarząd,

3. Ocena realizacji celów Fundacji,

4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zgodnie z przepisem § 24 ust. 1 Statutu,

 

5. Wyrażenie zgody na zbycie składników majątku Fundacji lub wydatki nie ujęte w preliminarzu na dany rok,

6. Udzielenie absolutorium Zarządowi,

7. Nadawanie przez Fundację honorowych nagród i wyróżnień,

8. Ustalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,

9. Ustanawianie likwidatorów Fundacji i nadzorowanie rozdysponowania jej majątku.

10. Opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady i przedstawienie ich Zgromadzeniu w terminie do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

 § 22

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Do prawomocności uchwał wymagana jest obecność połowy członków Rady, w tym obecność Przewodniczącego bądź jego Zastępcy.

3. Posiedzenie Rady zwołuje Zarząd z inicjatywy:

a) Przewodniczącego Rady,

b) Fundatora,

c) Zarządu.

4. Członkowie Rady są zobowiązani do osobistego uczestnictwa w posiedzeniach Rady.

5. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć Fundator, przedstawiciel Zarządu Fundacji oraz inne zaproszone osoby.

 

§ 23

Szczegółowy zakres działania Rady oraz tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, określa regulamin, uchwalony na pierwszym posiedzeniu Rady.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 24

1. Zarząd Fundacji może być jedno lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa fundacji. Członków pierwszego Zarządu powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Fundacji, a następnie Rada Fundacji.

2. Kadencja pierwszego Zarządu kończy się z chwilą udzielenia absolutorium za pierwszy rok urzędowania. Kadencja następnych Zarządów trwa 3 lata.

 

§ 25

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 § 26

Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:

1. kierowanie działalnością i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

2. uchwalanie planów działania Fundacji;

3. uchwalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych Fundacji;

4. prowadzenie bieżących spraw Fundacji;

5. powoływanie i likwidacja organów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych;

6. kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji;

7. opracowanie sprawozdań rocznych ze swojej działalności i przedkładanie ich Radzie Fundacji do końca lutego następnego roku kalendarzowego;

8. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności gospodarczej;

9. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji, zawieranie umów zlecenia o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze.

 

§ 27

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji są uprawnieni Prezes jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem w granicach umocowania.

 

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub osoba przez niego wyznaczona.

3. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub:

a) na wniosek członka Zarządu w terminie 7 dni od złożenia pisemnego wniosku;

b) na wniosek 2 członków Rady lub Fundatora w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku.

4. Członkowie Zarządu winni być powiadomieni o terminach posiedzeń Zarządu na 3 dni przed datą posiedzenia.

 

§ 29

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją. Wynagrodzenie określa Rada Fundacji. Umowę o pracę zawiera Przewodniczący Rady.

 

§ 30

Zarząd może podejmować uchwały przy obecności całego składu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 31

Członek Zarządu może być odwołany w każdym terminie, a także w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji. Odwołanie nie narusza jego uprawnień z tytułu stosunku pracy. Kadencja członka Zarządu wygasa z chwilą:

1. upływu kadencji,

2. śmierci członka Zarządu.

 

§ 32
Zarząd Fundacji może powoływać komisje lub ekspertów.

 

§ 33

Posiedzenia Zgromadzenia Fundacji, Rady Fundacji i Zarządu są protokołowane. Księgi protokołów prowadzi Zarząd.

 

§ 34

Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Zarządu oraz sposób sporządzania i przechowywania protokołów z jego posiedzeń określa regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Radę Fundacji.

 

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 35

1. Fundacja uprawniona jest do prowadzenia działalności gospodarczej w kraju lub za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Działalność gospodarcza Fundacji ma na celu pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych dla realizacji celów statutowych Fundacji.

3. Działalność gospodarcza Fundacji będzie obejmować następujące dziedziny zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

3.1. Sekcja F:

a) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z,

b) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z,

c) przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z,

d) wykonanie instalacji elektrycznych 43.21.Z,

e) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z,

f) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z,

g) tynkowanie 43.31.Z,

h) zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z,

i) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z,

j) malowanie i szklenie 43.34.Z,

k) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z,

l) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.91.Z,

m) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z,

3.2. Sekcja G:

a) sprzedaż oprogramowania komputerów 47.41.Z,

b) sprzedaż drobnych wyrobów metalowych lub szklanych 47.52.Z,

c) sprzedaż detaliczna książek 47.61 .Z,

d) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych 47.63.Z,

e) sprzedaż detaliczna gier i zabawek 47.65.Z,

f) sprzedaż detaliczna odzieży 47.71.Z,

g) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów 47.78.Z,

h) sprzedaż detaliczna prowadzona przez dom wysyłkowy lub Internet 47.91 .Z,

3.3. Sekcja H:

a) pozostały transport lądowy pasażerski 49.39.Z,

3.4. Sekcja I:

a) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z,

b) pola kempingowe 55.30.Z,

c) przygotowanie żywności dla obiektów zewnętrznych (katering) 56.21.Z,

3.5. Sekcja J:

a) wydawanie książek 58.11.Z,

b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z,

c) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,

d) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 59.13.Z,

e) działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z,

f) działalność portali internetowych 63.12.Z,

 3.6. Sekcja L:

a) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,

3.7. Sekcja M:

a) działalność w zakresie architektury 71.11.Z,

b) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B,

c) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z,

d) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 74.90.Z,

3.8. Sekcja N:

a) działalność agentów turystycznych 79.11 .A,

b) działalność organizatorów turystyki 79.12.Z,

c) działalność pilotażu wycieczek turystycznych i przewodników turystycznych 79.90.A,

d) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11 .Z,

e) działalność związana z pakowaniem 82.92.Z,

3.9. Sekcja R:

a) działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z,
b) działalność historycznych miejsc i budynków 91.03.Z.

 

§ 36

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez Fundację bezpośrednio lub przez wyodrębnione w tym celu jednostki zwane dalej „zakładami".

 

§ 37

1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

2. Kierownik Zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki prac zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji. Jest on kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I CELE FUNDACJI

§ 38

Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, celu Fundacji oraz form jego realizacji podejmuje Zgromadzenie Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji.

 Uchwała ta wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

1. Dla efektywnego realizowania celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

W imieniu Zgromadzenia Fundacji
Pełnomocnik Fundatora

por. Teresa Stanek ps. „Mitsuko”