Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 106

Wczoraj 39

W tym tygodniu 338

W tym miesiącu 794

Łącznie 256817

Polityka prywatności i plików cookies

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W FUNDACJI POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowią dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w FPPP ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 1. Administrator Danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO” informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego” z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39.

 1. Dane kontaktowe

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego” Warszawa, ul. Zielna 39

 • przez formularz kontaktowy na stronie: ………………………

 • przez e-mail: …………………….

 • telefonicznie: 22 ………………..

 1. Jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe klientów, które znajdują się w naszej ………………… w związku z korzystaniem z ……………… to: imię i nazwisko, PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób bez nr PESEL), seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu. Potrzebujemy tych danych, aby móc …………………….

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Przede wszystkim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych; na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art.

 • niezbędności przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania zadań publicznych powierzonych administratorowi danych art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi,

 • realizacji umowy kupna – sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 1. Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez czas wymagany w przepisach o przechowywaniu dokumentacji księgowej i podatkowej. Jak również przez czas niezbędny do realizacji umowy kupna – sprzedaży lub zamówienia usługi,

 1. Przekazywanie danych

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Wszyscy odbiorcy i usługodawcy są zobowiązani do zachowania ścisłej poufności danych. Wykorzystują Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia zleconych im usług i nie są upoważnieni do używania ani ujawniania danych osobowych w żadnym innym celu. Zgodnie z prawem dane są przekazywane:

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych),

 • pracownikom i współpracownikom ADO upoważnionym do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO.

 • na żądanie organów i instytucji uprawnionych z mocy obowiązującego prawa, tj. ZUS, US, itd.

 • dostawcom usług zaopatrującym FPPP w rozwiązania w zakresie wsparcia informatycznego czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności.

 1. Zabezpieczenie danych osobowych

FPPP stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane, dokłada również wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez FPPP analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania. W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób, modyfikacją, ujawnieniem, nadużyciem lub zniszczeniem stosujemy standardowe w branży mechanizmy, zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne takie jak firewalle i szyfrowanie, politykę czystych ekranów i czystego biurka.

 1. Prawa pacjenta w stosunku do swoich danych

Przysługuje Państwu prawo do

 • dostępu do Państwa danych osobowych art. 15 RODO,

 • sprostowania Państwa danych osobowych art. 16 RODO,

 • żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 • przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO,

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 7 ust. 3 RODO z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 lit. f RODO

W razie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dane mogą być usunięte dopiero po upływie czasu przechowywania wymaganego odrębnymi przepisami. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania usług. Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 1. Prawnie uzasadniony interes ADO

Jako ADO będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności i tym samym przetwarzania danych pacjentów w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 1. Skąd FPPP pozyskuje Państwa dane?

Dane klientów, kontrahentów, przedstawicieli handlowych pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z usługi.

Dane użytkowników formularzy kontaktowych pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

FPPP zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności
w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych
.